Diagnostiek

Onderstaand de beschrijving van de verschillende analyses die wij uitvoeren:

Analyse bodemmonsters

Bodemanalyses worden vaak uitgevoerd als onderdeel van een groeiplaatsonderzoek. Ze geven inzicht in de gezondheid van een bodem en kunnen helpen om erachter te komen waarom een boom groeiproblemen heeft. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een tekort of overschot aan water en/of voedingsstoffen. Met behulp van een bodemanalyse kan dan worden vastgesteld waar precies het probleem zit.

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden zijn er verschillende analyses mogelijk. Op basis van de uitkomsten van de analyse(s) wordt een gericht advies gegeven voor het verbeteren van de groeiplaats.

Voorbeelden van mogelijke bodemmonsteranalyses zijn:

chemische analyse

Met deze analyse wordt de chemische samenstelling van een bodem gemeten: de beschikbare mineralen, de pH-waarde, de CEC- en EC-waarde en het percentage organische stof. Met deze analyse kan dus worden bepaald welke hoofdelementen en spoorelementen aanwezig zijn in de bodem.

Een chemische analyse kan in verschillende gradaties (meer of minder uitgebreid) worden uitgevoerd afhankelijk van de vraagstelling. Een analyse kan bijvoorbeeld specifiek gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in de voedselrijkheid van een bodem. Aan de hand van onder andere het percentage organische stof wordt dan de beschikbaarheid van mineralen afgeleid. Een bodemvruchtbaarheidsanalyse is een van de meest uitgebreide vormen van chemische analyse. Deze analyse meet het vermogen van de bodem om bomen van water en voedingsstoffen te voorzien.

Op basis van de specifieke situatie en behoefte wordt - in overleg met u als opdrachtgever - bepaald welke analyse het meest geschikt is.

granulaire analyse

Een granulaire analyse wordt ook wel korrelgrootteanalyse genoemd. Met deze analyse wordt in kaart gebracht hoe grof of hoe fijn de grond is en welke fracties er in welke hoeveelheden in zitten. Dit geeft inzicht in de opbouw en verdeling van het minerale deel van een bodem.

mycorrhiza-analyse

Voor een gezonde bodem zijn mycorrhiza's cruciaal. Mycorrhiza's zijn nuttige bodemschimmels waar bomen mee samenleven. Mycorrhiza's helpen de opnamecapaciteit van wortels te vergroten, waardoor bomen makkelijker en efficiënter water en voedingsstoffen opnemen. Ook krijgen ziekteverwekkers door mycorrhiza's minder kans om bomen aan te tasten. Deze analyse brengt in kaart in welke mate de bodem gekoloniseerd is door mycorrhiza's en geeft daarmee inzicht in de gezondheid van de bodem.

chroma-analyse

Deze analyse geeft een meer algemeen beeld van de kwaliteit en vitaliteit van een bodem aan de hand van een aantal parameters, zoals:

  • de kwaliteit en conditie van de organische stof;
  • de mate van humificatie;
  • de bodemstructuur;
  • de vochthuishouding; en
  • het bodemleven.

bodemvoedselwebanalyse

De gezondheid en vruchtbaarheid van een bodem wordt bepaald door zowel fysische, chemische als biologische aspecten. Het biologische deel bestaat uit het bodemleven. Een bodemvoedselwebanalyse geeft inzicht in welk bodemleven er in de bodem aanwezig is. Het gaat daarbij onder andere om bacteriën, schimmels, protozoën, aaltjes, mijten en wormen. De analyse geeft een goed beeld van de weerbaarheid van een bodem.

Bladanalyse

Een bladanalyse geeft inzicht in de mineralenhuishouding van de boom. Er zijn meerdere typen bladanalyse mogelijk afhankelijk van de vraagstelling.

Met een bladanalyse kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of de optimale voedingstoestand in een boom bereikt is. Er wordt dan een representatief monster uit de boom verzameld. Van dat monster wordt het gehalte aan mineralen bepaald. De gegevens van de analyse worden vergeleken met waarderingsschema's, op basis waarvan kan worden bepaald of er sprake is van een tekort of overschot aan mineralen. Aangezien de specifieke groeiplaatsomstandigheden, zoals onder andere doorwortelbaar volume of zuurgraad, van invloed zijn op de opname van mineralen door bomen wordt een bladmonsteranalyse vrijwel altijd uitgevoerd in combinatie met een groeiplaatsonderzoek.

Ook kan er een chlorofyl-fluorescentiemeting worden gedaan. Bij het meten van chlorofylfluorescentie wordt de maximale fluorescentie (de omzetting van zonlicht) bepaald en de efficiëntie waarmee dit gebeurt. De resultaten worden vervolgens afgezet tegen referentiewaarden per boomsoort. Een chlorofyl-fluorescentiemeting geeft inzicht in de vitaliteit en conditie van bomen.

Verder kunnen bladgrootte en kleur vergeleken worden met referentiewaarden. Dit levert aanvullende informatie op over de conditie van een boom. Zo kan blad dat kleiner en lichter gekleurd is dan normaal op een slechtere conditie duiden.

Op basis van de specifieke situatie en behoefte wordt - in overleg met u als opdrachtgever - bepaald welke analyse het meest geschikt is.

Bacterie- en schimmeldeterminatie

Laboratoriumonderzoek is soms nodig om met zekerheid vast te kunnen stellen met welke bacterie en/of schimmel een boom te kampen heeft, bijvoorbeeld bij ziekten en aantastingen als roetschorsziekte, essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en Phytophthora. Wij kunnen op aanvraag voor u een determinatie uitvoeren en op basis daarvan een plan van aanpak opstellen voor het beheer.

Fysische analyse bodemsubstraten

Met deze analyse wordt de mate van capillaire werking van een bodem onderzocht, dat wil zeggen in hoeverre de bodem in staat is tot opwaarts transport van water en dus ook in welke mate de bodem in staat is om water vast te houden. Naast capillaire werking wordt vaak ook het poriënvolume en vochtvasthoudend vermogen bepaald. Deze analyse geeft inzicht in de vochthuishouding van de bodem. Op basis van de uitkomsten kan worden bepaald of en zo ja, welke maatregelen noodzakelijk zijn ter verbetering van de vochthuishouding.

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang