Boomwaardebepaling

Soms is het noodzakelijk om de waarde van een boom te bepalen, bijvoorbeeld:

  • om te bepalen of een boom gekapt mag worden op grond van de overlast die de boom veroorzaakt. De boomwaarde van de betreffende boom kan in dat geval als hulpmiddel worden gebruikt bij het afwegen van het belang van het behoud van de boom enerzijds en het belang van de aanvrager van de kapvergunning anderzijds;
  • in gevallen waarbij er schade aan een boom is ontstaan door onder andere vandalisme, aanrijding of ondeskundig snoeien. Beschadiging en/of het verloren gaan van de boom hebben tot gevolg dat de investeringen die zijn gedaan versneld worden afgeschreven of zelfs per direct teniet worden gedaan. Aan de hand van de boomwaarde kan de omvang van de schade vastgesteld worden;
  • bij geplande ruimtelijke ontwikkelingen die tot gevolg hebben dat een boom niet kan worden behouden. Vaak is er dan sprake van een herplantplicht waarbij de boomwaarde als uitgangspunt dient.

Methoden boomwaardebepaling

Voor het bepalen van de boomwaarde kunnen verschillende waarderingsmethoden gebruikt worden, die elk een verschillende waarde als uitgangspunt nemen:

  • de marktwaarde/handelswaarde;
  • de vervangingswaarde;
  • de waarde qua kosten van nieuwe aanplant en onderhoud (Rekenmodel NVTB).

Wij hebben drie NVTB taxateurs in huis die ervaring hebben met alle genoemde methoden. Twee van onze taxateurs zijn ingeschreven in het Verenigd Register van Taxateurs (VRT).

Onderstaande een korte toelichting van elke methode:

Marktwaarde/handelswaarde

Als eerste wordt gekeken of in de betreffende situatie sprake is van een primair economische gebruiksfunctie, waarbij de boom als handelswaar kan worden beschouwd. Bijvoorbeeld als het gaat om een boom op een boomkwekerij of in een productiebos. In dat geval is de marktwaarde of handelswaarde van de boom het uitgangspunt voor de boomwaardebepaling.

Vervangingswaarde

Wanneer het mogelijk is om een boom te vervangen door een vergelijkbare boom wordt de vervangingswaarde van de boom berekend. Voorwaarde hierbij is dat een betreffende boom leverbaar is en op de betreffende locatie kan worden geplant en uitgroeien tot een volwaardig exemplaar. De vervangingswaarde is opgebouwd uit de kosten voor het verwijderen van de oude boom en het leveren en planten van de nieuwe boom, inclusief nazorg en garantie.

Rekenmodel Boomwaarde NVTB

Wanneer de boom niet door een vergelijkbare boom vervangen kan worden, dan moet de waarde van de boom en/of de schade op een andere manier berekend worden. In deze gevallen wordt gebruik gemaakt van het Rekenmodel Boomwaarde zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Het Rekenmodel is primair bedoeld voor individuele bomen of boomgroepen in de openbare ruimte. Het model berekent de boomwaarde aan de hand van de kosten die - in theorie - nodig zouden zijn om de betreffende boom te vervangen door jonge herplant, inclusief de kosten voor het onderhoud tot het moment waarop de nieuwe boom naar verwachting een vergelijkbare functie zou kunnen vervullen als de oude boom. Bij het taxeren van schade gaat het primair om het berekenen van directe behandelingskosten en noodzakelijke verhoogde beheerkosten.

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang