Quickscan flora en fauna

In april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. De doelstelling van deze wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat en instandhouding van alle in het wild levende planten- en diersoorten. Uitgangspunt is dat alle activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten zijn verboden. Bij de (her)inrichting en onderhoud van de openbare ruimte wordt aan deze wet frequenter uitvoering gegeven.

Door het uitvoeren van een quickscan flora en fauna worden (potentiële) knelpunten in kaart gebracht waarop de planning en werkwijze kan worden aangepast. In het advies is aangegeven welke methodiek het meest praktisch is.

tegel_3