Bomen Effect Analyse (BEA)

Een belangrijk onderdeel in de ruimtelijke (her)ontwikkeling van grote of kleinschalige gebieden is het opnemen van de bestaande situatie en de daarbij behorende waarden. In veel situaties is beleidsmatig geregeld dat de gevolgen met betrekking tot de aanwezige bomen aan de hand van een Bomen Effect Analyse (BEA) inzichtelijk moet worden gemaakt.

Het uitgangspunt van een BEA is dat een boom (of meerdere bomen) in het perspectief van de voorgenomen werkzaamheden, in de huidige verschijningsvorm en op dezelfde standplaats duurzaam kan worden behouden. Onder duurzaam behoud wordt een periode verstaan van meer dan 10-15 jaar, waarin het huidige groeipatroon niet significant zal wijzigen.

Aan de hand van een veldbezoek en aangeleverde projectgegevens vindt een zorgvuldige beoordeling plaats van alle effecten op de afzonderlijke boom/bomen als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden. De effecten worden vervolgens getoetst aan de onderzoeksvraag. Als duurzaam behoud niet mogelijk blijkt wordt aangegeven welke alternatieven mogelijk zijn om schade te voorkomen en/of tot een minimum te beperkten.

tegel_1