Boomveiligheidsinspectie (VTA)

Een boomeigenaar dient te voldoen aan de algemene zorgplicht. Dit betekent dat een boom periodiek en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een deskundige. Boomveiligheidscontroles worden uitgevoerd op basis van de VTA-methode (Visual Tree Assessment), aangevuld met de IBA methode (Integrierte Baum Analyse). Hierbij worden de bovengrondse delen en omgevingsfactoren visueel beoordeeld waarbij in het bijzonder wordt gelet op afwijkingen, beschadigingen of symptomen die duiden op mechanische gebreken. Na constatering van gebreken dient er actie te worden ondernomen om de bijbehorende risico’s te verminderen of weg te nemen. Het kan hierbij gaan om het toepassen van snoei, een verhoogde inspectiefrequentie of nader onderzoek. De frequentie voor boomveiligheidscontroles is meestal 1x per 3 jaar, op locaties met een verhoogde gevaarzetting is dit doorgaans 1x per jaar.

De ervaring is dat een periodieke controle van het gehele bomenbestand binnen een tijdsbestek van 3 jaar de meest praktische en effectieve wijze betreft van Boom Risico Management (BMR). De praktijk leert namelijk dat wanneer het te beoordelen boombestand op basis van risico- en omgevingsfactoren wordt bepaald, veel gelijkwaardige bomen buiten de selectie vallen. Het knippen van een omvangrijk bomenbestand in drie gebieden die per stuk in opeenvolgende kalenderjaren, en binnen een tijdsbestek van 3 jaar, worden geïnspecteerd, is succesvol gebleken. De jaarlijkse kosten voor het beheer van bomen worden hierdoor beter gespreid.

tegel_4