Boombeheerplan

Bomen vormen een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Na de fase van aanplant is het nodig om onderhoud uit te voeren om bomen op de juiste wijze te laten volgroeien om problemen of een vervroegde uitval te voorkomen. De meeste problemen zijn te voorkomen in de jeugdfase van bomen. Om dit te structureren is een handvat nodig in de vorm van een boombeheerplan. Feitelijk is een boombeheerplan een nadere uitwerking van het boombeleidsplan of structuurvisie.

De basis voor een boombeheerplan is een geactualiseerde database van het bomenbestand. Op basis van deze gegevens kan zowel de kwaliteit als kwantiteit van boomstructuren en beplantingstypen inzichtelijk worden gemaakt. Vervolgens kan aan de hand van de afzonderlijke beheermodellen de vertaalslag worden gemaakt naar de benodigde onderhoudsfrequentie voor het toepassen van snoei en boomveiligheidsinspecties. De koppeling naar een meerjarenbegroting is hierna eenvoudig te realiseren.

Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden wordt op basis van de inventarisatie een inschatting en begroting gemaakt van de jaarlijkse hoeveelheid te vervangen bomen. Het inrichten van groeiplaatsen is hierin meegenomen. Andere aspecten in het boombeheerplan zijn groeiplaatsverbetering bij bestaande bomen, bestrijding van ziekte en plagen en het reduceren van wortelopdruk.

tegel_4